Personvern Policy / Databehandleravtale

Vår databehandler avtale: Sunfield Databehandler avtale

Personvernpolicy

Vi etterstreber en høy grad av personvern. Vi ber om at du leser denne Personvernpolicyen nøye for å forstå hvordan og til hvilket formål vi behandler dine Personopplysninger.

I Sunfield Consulting AS behandler vi personopplysninger for kunder og andre brukere av våre tjenester heretter kalt “Tjenestene”. Vi ivaretar ditt personvern og overholder gjeldende lovgivning som er ment å beskytte deg som privatperson.

Sunfield Consulting AS er databehandler for behandling av Personopplysninger i forbindelse med Tjenestene, men kan også fungere som dataansvarlig eller ha delt behandlingsansvar for visse Personopplysninger.

Behandling av personopplysninger

Denne personvernspolicyen følger behandling av personvernopplysninger etter gjeldende lovgivning. Herunder beskrives Sunfield Consulting AS's personvernpolicy om ikke annet er beskrevet i kundes tjenesteavtale.

Sunfield Consulting ASs behandling av Personopplysninger skal kun omfatte det som er nødvendig for at Sunfield Consulting AS skal kunne gjennomføre de til enhver tid gjeldende tjenestene i kundeforholdet.

Rettsgrunnlag & formål med å behandle dine personopplysninger

Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Sunfield Consulting AS bruker Personopplysninger først og fremst til å administrere, levere, drifte og vedlikeholde Tjenestene så godt som mulig. Ved å oppgi dine Personopplysninger til oss og godkjenne betingelsene, gir du ditt samtykke til behandling av Personopplysningene etter betingelsene fremsatt for hver av Tjenestene og for denne Personvernpolicyen.

Vi samler også inn opplysninger fra nettsiden våre ved hjelp av skjemaer der det gis et samtykket av den enkelte. Websidene våre kan også samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden.

Bruk av underleverandør

Sunfield Consulting AS deler informasjon når det er nødvendig for å tilby Tjenestene i kundeavtalen eller nye forespørsler, med partnere og datterselskaper, forhandlere som driver virksomhet på våre vegne, når dette er påkrevd ved lov eller i forbindelse med en rettsprosess, for å beskytte kundene våre, for å beskytte liv og helse eller for å opprettholde sikkerheten til produktene våre.

Merk at noen av Tjenestene våre inneholder koblinger til tredjepartsprodukter som kan ha andre personvernpraksiser enn Sunfield Consulting AS. Hvis du oppgir personlig informasjon til slike produkter, er informasjonen din underlagt personvernerklæringene som gjelder for disse produktene.

Beskyttelse

Sunfield Consulting AS har iverksatt hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine Personopplysninger mot f.eks. tap, manipulasjon eller uautorisert innsyn. Vi tilpasser våre sikkerhetstiltak til den løpende teknologiske utviklingen.

Rett til sletting

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til videre behandling (ikke med tilbakevirkende kraft) av dine Personopplysninger ved å kontakte Sunfield Consulting AS på adresse: Sunfield Consulting AS AS, Olav Ingstadsvei 5, 1351 RUD, NORWAY.
Hvoretter Sunfield Consulting AS vil blokkere slike opplysninger for videre behandling.

En tilbaketrekking av samtykke påvirker imidlertid ikke behandling som Sunfield Consulting AS har rett til å foreta uten ditt samtykke, som kan gjøre tjenestene dårligere eller umulig å tilby.

Vil du endre eller trekke tilbake ditt samtykke for type e-post kommunikasjon for markedsføring med mer, kan du bruke koblingen til å administrere abonnementene som inngår i kommunikasjonen.

Endringer av personvernspolicy kunngjøres via Sunfield Consulting ASs nettsted, og vi anbefaler derfor at du leser disse regelmessig på www.sunfield.no